Gebruikersvoorwaarden

Definities

Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ newsubs.info ]
Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ newsubs.info ] bezoeken
Gebruik: handelingen binnen de website van [ newsubs.info ] waaronder u p - en downloaden en het plaatsen van berichten op het forum .
Uploaden: het uploaden van ondertitels op de website van [ newsubs.info ]
Downloaden: het downloaden van ondertitels of content van [ newsubs.info ]

Algemeen
1.1 Op al het gebruik van de websit e van [ newsubs.info ] zijn deze gebruikers voorwaarden van toepassing.
1.2 Deze voorwaarden zijn daarmee ook expliciet van toepassing op alle gebruikshandelingen binnen [ newsubs.info ] waaronder onder meer wordt verstaan het up - en downloaden van ondert itels.

Registratie
2.1 Om gebruik te kunnen maken van alle diensten en onderdelen van de website is het noodzakelijk een gebruikersaccount aan te maken. Het is verplicht om volledige en correcte informatie te verstrekken bij de registratie van dit account .
2.2 Voor het gebruik van de diensten en inhoud van [ newsubs.info ] dient bij registratie op de website eerst akkoord te worden gegaan met de inhoud en strekking van deze gebruikers voorwaarden.
2.3 Bij ongeoorloofd gebruik van het account , waaronder he t verstrekken van onjuiste gegevens, behoudt [ newsubs.info ] zich het recht voor het account te verwijderen. Aansprakelijkheid
3.1 [ newsubs.info ] biedt slechts een platform voor haar gebruikers om op laagdrempelige wijze te voorzien in de vraag naar ondertitels. [ newsubs.info ] heeft echter geen invloed op de inhoud van de website en de aangeboden ondertitels. Derhalve kan [ newsubs.info ] ook geen invloed uitoefenen op de inhoud, kwaliteit, veiligheid, juistheid en legaliteit van de aangeboden on dertitels. [ newsubs.info ] is niet betrokken bij het aanbieden, uploaden en downloaden van de aangeboden ondertitels. Eventuele geschillen tussen gebruikers of gebruikers en derden dienen tussen partijen te worden beslecht. [ Subti tlesnl.com ] en al haar m edewerkers en tussenpersonen dienen te worden gevrijwaard van aanspraken op schadevergoeding en dergelijke die verband houden met eventuele geschillen.
3.2 De verantwoordelijkheid voor alle activiteiten op [ newsubs.info ] en eventuele aansprakelijkheid v oor (de inhoud van) geupload materiaal en/of uitlatingen op de website en het forum komen volledig voor risico van de geregistreerde gebruiker. [ newsubs.info ] zal in geval zij wordt aangesproken , indien noodzakelijk , de gebruikers verzoeken zich bekend te maken bij partijen. Indien [ newsubs.info ] aansprakelijk wordt gesteld wegens onrechtmatig handelen van een gebruiker zal [ newsubs.info ] de gebruiker in vrijwaring oproepen in een eventuele gerechtelijke procedure. De kosten van een dergelijke proc edure zullen worden verhaald op de geregistreerde gebruiker wanneer deze aansprakelijk blijkt.

Auteursrecht
4.1 Het is niet toegestaan om originele auteursrechtelijk of anderszins beschermde ondertitels te kopiŽren en op [ newsubs.info ] aan te bieden z onder toestemming van de oorspronkelijke auteursrechthebbende. Alle ondertitels die op [ newsubs.info ] worden aangeboden dienen door de gebruiker zelf te zijn gemaakt en aangemerkt te worden als een nieuw werk in de zin van de auteurswet. De gebruiker di e de ondertitels uploadt , verklaart zelf de auteursrechthebbende te zijn op de ondertitels .
4.2 Door het uploaden van de ondertitels verklaart de geregistreerde gebruiker van de website dat er sprake is van eigen gemaakte auteursrechtelijk beschermde onder titels. De auteurs - en eigendomsrechten op deze ondertitels blijven bij de gebruiker. De overige gebruikers van [ newsubs.info ] zijn gerechtigd de ondertitels voor eigen gebruik te downloaden van de website. Door het aanbieden van de ondertitels op de we bsite wordt de toestemming hiervoor door de rechthebbende geacht te zijn gegeven.
4.3 Wanneer ondertitels worden geupload waarvan de gebruiker niet zelf de auteursrechthebbende is , dient deze daarvoor toestemming te hebben verkregen van de auteursrechtheb bende om de ondertitels op [ newsubs.info ] te uploaden. Door het uploaden verklaart de gebruiker dat hij deze toestemming heeft gevraagd en gekregen.
4.4 Het is niet toegestaan de inhoud van de website van [ newsubs.info ] te kopiŽren danwel commer ciee l te exploiteren, niet uitsluitend het verder verspreiden van de aangeboden ondertitels. Inbreuken op rechten van derden.
5.1 Bij [ newsubs.info ] respecteren wij de intellectuele eigendomsrechten van derden. Het is niet toegestaan om de rech ten van derd en te schenden bijvoorbeeld door middel van het uploaden van ondertitels op [ newsubs.info ] waarop de gebruiker de rechten niet bezit . Het is eveneens niet toegestaan zich in strijd met de wet uit te laten op het forum dan wel in de commentaren onder de ondertitels. Hieronder wordt ook verstaan het schenden van privacyrichtlijnen door het openbaar maken van contactgegevens van derden of geregistreerde gebruikers.
5.2 [ newsubs.info ] beŽindigt de toegang tot de site voor gebruikers die in strijd handelen met bovengenoemde voorwaarden waarbij de (eigendoms)rechten van derden worden geschonden. Daarnaast behoudt zij zich het recht voor om (forum) berichten te verwijderen of wijzigen. Een en ander met het recht eventuele schade die [ newsubs.info ] hierdoor lijdt volledig op de gebruiker te verhalen.

Notice and take down
6.1 Wanneer een derde partij of gebruiker van mening is dat diens (eigendoms)rechten worden geschonden door activiteiten op of inhoud van [ newsubs.info ] dient deze teneinde de schending te staken hiermee melding te maken bij de beheerder van [ newsubs.info ]
6.2 De melding van de schending van (eigendoms)rechten zal worden beoordeeld door de beheerder van [ newsubs.info ]. Indien deze gegrond overkomt zal d e inbreukmakende content zo sp oedig mogelijk en zonder toestem ming van de gebruiker die de content geplaatst heeft van de website worden verwijderd.
6.3 De gebruiker die de onrechtmatige inhoud op [ subtit lesnl.com ] heeft geplaatst zal worden aangesproken door de beheerder van de websit e. Indien het de beheerder no odzakelijk lijkt zal het account van de geregistreerde inbreukmakende gebruiker gewist worden en zal de verdere toegang tot [ newsubs.info ] worden geweigerd. Een en ander met het recht eventuele schade die [ newsubs.info ] hierdoor lijdt volledig op de gebruiker te verhalen.

Geregistreerde gebruikers en privacy
7.1 Gebruikers dienen zich te registreren op de website. Hierbij dienen zij hun [naam, achternaam, nickname en e - mailadres] te registreren. Deze gegevens zullen conf orm de huidige privacywetgeving worden bewaard. Deze gegevens zullen niet op eerste verzoek van de rechthebbende worden verstrekt.
7.2 Bij een verzoek door een derde om gegevens van een gebruiker van de website in verband met een gestelde inbreuk op de re chten van die derde dient de gebruiker op verzoek van de beheerder eerst zelf contact op te nemen met de rechthebbende. Wanneer dit wordt nagelaten kan [ newsubs.info ] worden verplicht deze gegevens in een procedure te verstrekken.
7.3 De gebruiker dien t bij registratie te verklaren dat de door hem verstrekte geg evens juist zijn. Hiertoe wordt door [ newsubs.info ] een controle e - mail verstuurd na registratie